Polityka Prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) na 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018 poz. 1000).

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej „DAMROTA” Sp. z o.o.  z siedzibą w Zabrzu (41-800) ul. Hagera 6; tel. 32 271-31-48 / 607 130 501, zwanym dalej PGM „DAMROTA”.
Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych;
kontakt: 32 271-31-48 / 607 130 501, pocztą elektroniczną biuro@pgmzabrze.pl.

Dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji umów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak niezbędne do zrealizowania umowy.

Odbiorcami danych osobowych są podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa, którym przekazanie danych jest uzasadnione do wykonania określonej usługi, np. banki  w zakresie realizacji płatności, operatorzy pocztowi.

Dane osobowe będą przechowywane przez:

 • okres niezbędny do realizacji umów, po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa,
 • okres realizacji wymagany obowiązkami prawnymi ciążącymi na Administratorze Danych,
 • w zakresie danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, przez czas realizacji czynności zgodnych z udzieloną zgodą- do czasu odwołania zgody.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługują Panu/i określone prawa:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu,
 • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania danych,
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzane Pana/i dane osobowe narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.